Commit 75720af2 authored by Mark Andrews's avatar Mark Andrews

win32

parent 5df6758f
......@@ -43,7 +43,7 @@ RSC=rc.exe
# PROP Ignore_Export_Lib 0
# PROP Target_Dir ""
# ADD BASE CPP /nologo /MT /W3 /GX /O2 /D "WIN32" /D "NDEBUG" /D "_WINDOWS" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "libdns_EXPORTS" /YX /FD /c
# ADD CPP /nologo /MD /W3 /GX /O2 /I "../../../../../openssl-0.9.8c/inc32/openssl/include" /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8c/inc32" /D "NDEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /YX /FD /c
# ADD CPP /nologo /MD /W3 /GX /O2 /I "../../../../../openssl-0.9.8d/inc32/openssl/include" /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8d/inc32" /D "NDEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /YX /FD /c
# SUBTRACT CPP /X
# ADD BASE MTL /nologo /D "NDEBUG" /mktyplib203 /win32
# ADD MTL /nologo /D "NDEBUG" /mktyplib203 /win32
......@@ -54,7 +54,7 @@ BSC32=bscmake.exe
# ADD BSC32 /nologo
LINK32=link.exe
# ADD BASE LINK32 kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib /nologo /dll /machine:I386
# ADD LINK32 user32.lib advapi32.lib ws2_32.lib ../../isc/win32/Release/libisc.lib ../../../../openssl-0.9.8c/out32dll/libeay32.lib /nologo /dll /machine:I386 /out:"../../../Build/Release/libdns.dll"
# ADD LINK32 user32.lib advapi32.lib ws2_32.lib ../../isc/win32/Release/libisc.lib ../../../../openssl-0.9.8d/out32dll/libeay32.lib /nologo /dll /machine:I386 /out:"../../../Build/Release/libdns.dll"
!ELSEIF "$(CFG)" == "libdns - Win32 Debug"
......@@ -70,7 +70,7 @@ LINK32=link.exe
# PROP Ignore_Export_Lib 0
# PROP Target_Dir ""
# ADD BASE CPP /nologo /MTd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /D "WIN32" /D "_DEBUG" /D "_WINDOWS" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "libdns_EXPORTS" /YX /FD /GZ /c
# ADD CPP /nologo /MDd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8c/inc32" /D "_DEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /FR /YX /FD /GZ /c
# ADD CPP /nologo /MDd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8d/inc32" /D "_DEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /FR /YX /FD /GZ /c
# SUBTRACT CPP /X
# ADD BASE MTL /nologo /D "_DEBUG" /mktyplib203 /win32
# ADD MTL /nologo /D "_DEBUG" /mktyplib203 /win32
......@@ -81,7 +81,7 @@ BSC32=bscmake.exe
# ADD BSC32 /nologo
LINK32=link.exe
# ADD BASE LINK32 kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib /nologo /dll /debug /machine:I386 /pdbtype:sept
# ADD LINK32 user32.lib advapi32.lib ws2_32.lib ../../isc/win32/debug/libisc.lib ../../../../openssl-0.9.8c/out32dll/libeay32.lib /nologo /dll /map /debug /machine:I386 /out:"../../../Build/Debug/libdns.dll" /pdbtype:sept
# ADD LINK32 user32.lib advapi32.lib ws2_32.lib ../../isc/win32/debug/libisc.lib ../../../../openssl-0.9.8d/out32dll/libeay32.lib /nologo /dll /map /debug /machine:I386 /out:"../../../Build/Debug/libdns.dll" /pdbtype:sept
!ENDIF
......
......@@ -204,7 +204,7 @@ CLEAN :
if not exist "$(OUTDIR)/$(NULL)" mkdir "$(OUTDIR)"
CPP=cl.exe
CPP_PROJ=/nologo /MD /W3 /GX /O2 /I "../../../../../openssl-0.9.8c/inc32/openssl/include" /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../../lib/isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8c/inc32" /D "NDEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /Fp"$(INTDIR)\libdns.pch" /YX /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /c
CPP_PROJ=/nologo /MD /W3 /GX /O2 /I "../../../../../openssl-0.9.8d/inc32/openssl/include" /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../../lib/isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8d/inc32" /D "NDEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /Fp"$(INTDIR)\libdns.pch" /YX /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /c
.c{$(INTDIR)}.obj::
$(CPP) @<<
......@@ -244,7 +244,7 @@ BSC32_FLAGS=/nologo /o"$(OUTDIR)\libdns.bsc"
BSC32_SBRS= \
LINK32=link.exe
LINK32_FLAGS=user32.lib advapi32.lib ws2_32.lib ../../isc/win32/Release/libisc.lib ../../../../openssl-0.9.8c/out32dll/libeay32.lib /nologo /dll /incremental:no /pdb:"$(OUTDIR)\libdns.pdb" /machine:I386 /def:".\libdns.def" /out:"../../../Build/Release/libdns.dll" /implib:"$(OUTDIR)\libdns.lib"
LINK32_FLAGS=user32.lib advapi32.lib ws2_32.lib ../../isc/win32/Release/libisc.lib ../../../../openssl-0.9.8d/out32dll/libeay32.lib /nologo /dll /incremental:no /pdb:"$(OUTDIR)\libdns.pdb" /machine:I386 /def:".\libdns.def" /out:"../../../Build/Release/libdns.dll" /implib:"$(OUTDIR)\libdns.lib"
DEF_FILE= \
".\libdns.def"
LINK32_OBJS= \
......@@ -516,7 +516,7 @@ CLEAN :
if not exist "$(OUTDIR)/$(NULL)" mkdir "$(OUTDIR)"
CPP=cl.exe
CPP_PROJ=/nologo /MDd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../../lib/isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8c/inc32" /D "_DEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /FR"$(INTDIR)\\" /Fp"$(INTDIR)\libdns.pch" /YX /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /GZ /c
CPP_PROJ=/nologo /MDd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../../lib/isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8d/inc32" /D "_DEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /FR"$(INTDIR)\\" /Fp"$(INTDIR)\libdns.pch" /YX /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /GZ /c
.c{$(INTDIR)}.obj::
$(CPP) @<<
......@@ -635,7 +635,7 @@ BSC32_SBRS= \
<<
LINK32=link.exe
LINK32_FLAGS=user32.lib advapi32.lib ws2_32.lib ../../isc/win32/debug/libisc.lib ../../../../openssl-0.9.8c/out32dll/libeay32.lib /nologo /dll /incremental:yes /pdb:"$(OUTDIR)\libdns.pdb" /map:"$(INTDIR)\libdns.map" /debug /machine:I386 /def:".\libdns.def" /out:"../../../Build/Debug/libdns.dll" /implib:"$(OUTDIR)\libdns.lib" /pdbtype:sept
LINK32_FLAGS=user32.lib advapi32.lib ws2_32.lib ../../isc/win32/debug/libisc.lib ../../../../openssl-0.9.8d/out32dll/libeay32.lib /nologo /dll /incremental:yes /pdb:"$(OUTDIR)\libdns.pdb" /map:"$(INTDIR)\libdns.map" /debug /machine:I386 /def:".\libdns.def" /out:"../../../Build/Debug/libdns.dll" /implib:"$(OUTDIR)\libdns.lib" /pdbtype:sept
DEF_FILE= \
".\libdns.def"
LINK32_OBJS= \
......@@ -936,7 +936,7 @@ SOURCE=..\dispatch.c
!IF "$(CFG)" == "libdns - Win32 Release"
CPP_SWITCHES=/nologo /MD /W3 /GX /O2 /I "../../../../../openssl-0.9.8c/inc32/openssl/include" /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8c/inc32" /D "NDEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /Fp"$(INTDIR)\libdns.pch" /YX /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /c
CPP_SWITCHES=/nologo /MD /W3 /GX /O2 /I "../../../../../openssl-0.9.8d/inc32/openssl/include" /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8d/inc32" /D "NDEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /Fp"$(INTDIR)\libdns.pch" /YX /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /c
"$(INTDIR)\dispatch.obj" : $(SOURCE) "$(INTDIR)"
$(CPP) @<<
......@@ -946,7 +946,7 @@ CPP_SWITCHES=/nologo /MD /W3 /GX /O2 /I "../../../../../openssl-0.9.8c/inc32/ope
!ELSEIF "$(CFG)" == "libdns - Win32 Debug"
CPP_SWITCHES=/nologo /MDd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8c/inc32" /D "_DEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /FR"$(INTDIR)\\" /Fp"$(INTDIR)\libdns.pch" /YX /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /GZ /c
CPP_SWITCHES=/nologo /MDd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /I "./" /I "../../../" /I "include" /I "../include" /I "../../isc/win32" /I "../../isc/win32/include" /I "../../isc/include" /I "../../isc/noatomic/include" /I "../../../../openssl-0.9.8d/inc32" /D "_DEBUG" /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "__STDC__" /D "_MBCS" /D "_USRDLL" /D "USE_MD5" /D "OPENSSL" /D "DST_USE_PRIVATE_OPENSSL" /D "LIBDNS_EXPORTS" /FR"$(INTDIR)\\" /Fp"$(INTDIR)\libdns.pch" /YX /Fo"$(INTDIR)\\" /Fd"$(INTDIR)\\" /FD /GZ /c
"$(INTDIR)\dispatch.obj" "$(INTDIR)\dispatch.sbr" : $(SOURCE) "$(INTDIR)"
$(CPP) @<<
......
......@@ -32,7 +32,7 @@ rem Generate header files for lib/dns
call dnsheadergen.bat
echo Ensure that the OpenSSL sources are at the same level in
echo the directory tree and is named openssl-0.9.8c or libdns
echo the directory tree and is named openssl-0.9.8d or libdns
echo will not build.
rem Make sure that the Build directories are there.
......@@ -53,7 +53,7 @@ copy ..\FAQ ..\Build\Release
echo Copying the OpenSSL DLL.
copy ..\..\openssl-0.9.8c\out32dll\libeay32.dll ..\Build\Release\
copy ..\..\openssl-0.9.8d\out32dll\libeay32.dll ..\Build\Release\
rem Done
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment